Hội thảo về Giao dịch Hàng hoá – Quản trị rủi ro và Mua Bán Phòng hộ hàng Nông sản.

Sở Công Thương Tỉnh Gia lai chủ trì sẽ tổ chức một buổi hội thảo về đề tài "Hội thảo về Giao dịch Hàng hoá – Quản trị rủi ro và Mua Bán Phòng hộ hàng Nông sản"