Hội thảo về Giao dịch Hàng hoá – Quản trị rủi ro và Mua Bán Phòng hộ hàng Nông sản.